Testing & Training

Бизнес умения

Широка подкрепа за корпоративни професионалисти да придобият уменията, които носят бизнес резултати:


Обучения за управленски умения:

Професионалният ръководител:
Интензивна програма за развитие на управленски умения

Управление на представянето:
Управление насочено към оптимално трудово представяне и мотивация

Ефективна оценка на трудовото представяне:
Ефективен процес на разбор, поставяне на цели и стандарти за представяне

Делегиране:
Кога и на кого да се делегира, процес и техники
    
Управление на виртуално работно място:
Развитие, управление и оценка на виртуално работно място

Управление на напрежението и поддържане на баланс        
Развитие на баланс между работа и личен живот
    
Управление на промяната:
Инструменти за приемане на промяната и насочване към най-добри резултати
        
Управление на кризи:
Превенция, справяне и възстановяване от различни видове кризи
    
Бюджетиране:
Ефективна подготовка и обезпечаване на бизнес дейностите
        
Управление на риска:
Гъвкава рамка, работеща на ниво проект, отдел или фирма

Емоционална интелигентност:    
Вдъхновяване, даване на пример и свързване с другите

Решаване на проблеми и вземане на решения:
Инструменти и упражнения за развитие на умения

Обучения за управление на процеси:

Управление на бизнес процеси:
Създаване, дизайн, моделиране, изпълнение, контрол и оптимизиране         

Балансирана система от показатели:
Идентифициране, докумнетиране, планиране и изпълнение на стратегическата мисия
    
Въведение в ITIL:
Ключови елементи, концепции и терминология
        
Въведение в Six sigma:
Техники и инструменти за подобряване на процеси improvement
    
Високо ефективно подобряване на процеси:
Добри практики, култура, идеи, инструменти и процеси

Критично мислене:
Аналитична мисловна система и техники за креативно мислене
 
Обучения за лидерски умения:

Лидерски умения за ръководители:
Комуникация, наставничество и разрешаване на конфликти
         
Лидерство:
Практически методи за промяна, трудово представяне и управление на хора    

Самостоятелно лидерство:
Само-отговорност за резултати, само-насочване и управление на приоритети
        
Целеполагане:
Дейности за подходящо целеполагане и техники за мотивация

Мотивация:
Създаване на креативна и ангажираща работна среда        

Ефективна обратна връзка:
Даване на обратна връзка, която се приема и води до промяна
            
Наставничество:
Как и кога да се наставлява

Креативно мислене и иновации:
Развитие на творчески умения като процес за увеличаване на креативност и иновации

Обучения за управление на проекти:

Въведение в управлението на проекти:
Ефективно изпълнение на проекти задачи
         
Управление на проекти за членове на екипи:
Развитие на уменията на членовете на екипа
    
Управление на проекти за ръководители на проекти:
Ефективни техники за прилагане от ръководители на проекти

План и график:
Фактори и елементи за точно разписване на планове и графици
 
Обучения за работна ефективност:

Microsoft Office:
Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, Project, Sharepoint и др.        

Adobe creative suite:
Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash, Dreamweaver и др.        

Търговски обучения:

Проучване:
Създаване на контакт с точните потенциални клиенти
        
Изграждане на взаимоотношения:
Развитие и поддържане на мрежа от контакти
    
Продажби и обслужване:
Фокусирано обучения за търговци

Телемаркетинг:
Ефективна употреба на телефона като инструмент за продажби

Търговски презентации:
Усъвършенстване на именията за лично представяне

Умни продажби:
Ангажиране на клиенти с достоверност и професионализъм

Език на тялото:
Разчитане на езикът на тялото при продажбите

Резултатни преговори:
Подготовка, реализация, техники

Справяне с възражения:
Справяне с възражения и превръщането им в продажби

Маркетинг обучения:

Приложен маркетинг:
Подобряване на продажби, публичен образ и крайни резултати        

Работодателска марка:
Изграждане и управление на работодателска марка
     
Маркетинг в социалните медии:
Извличане на положителни ефекти от общности и взаимоотношения
         
Интернет маркетинг:
Как да се въздейства и ангажира онлайн, оптимизация и метрики
    
Писане за уеб:
Как да се въздейства върху разнообразна аудитория        

Създаване на Google AdWords кампания:
Ефективна работа с Google AdWords и PPC

Обучения за обслужване на клиенти:

Обслужване на клиенти:
Критични елементи при обслужването на клиенти

Управление на обслужването на клиенти:
Водене, промотиране и подобряване на култура центрирана върху клиента

Самочувствие и самоувереност:
Техники за подобряване на самочувствие и самоувереност
        
Справяне с трудни хора:
Развитие на поведение, което въздейства на другите
    
Разрешаване на конфликти:
Успешно справяне с конфликти и подобряване на производителността         

Административни умения:
Подобряване на трудовото представяне, чрез подобряване на умения за ефективни междуличностни умения

Обучения за комуникационни умения:

Комуникационни умения:
Подобряване на комуникационните умения приложими на работното място

Активно слушане:
Изграждане на разбирателство, окуражаване чрез диалог

Успешни взаимоотношения:
Как да се извлече максимума от контактите и взаимоотношенията

Връзки с обществеността за не PR-мениджъри:
Стратегически и тактически корпоративни връзки с обществеността
           
Влияние и убеждаване:
Техники за убеждаване и техники за влияние, чрез разказване
 
Обучения за презентиране:

Презентационни умения:
Изграждане на солидни презентационни умения и увереност  

Публично говорене:
Говорене пред изискваща, враждебна и трудна аудитория    

Управление на срещите:
Функции на водещия срещата и решения за продуктивност  
 
Обучения за човешки ресурси:

Служебна отговорност:
Изисквания за лична и корпоративна отговорност
         
Бизнес етика:
Инструменти за етични решения и справяне с етични дилеми
     
Управление на бизнес процеси за HR професионалисти:
Създаване, дизайн, моделиране, изпълнение, контрол и оптимизиране на HR процеси
         
Бизнес етикет:
Изграждане на мрежа от контакти, встъпление и комуникация
    
HR за не-HR мениджъри:
HR задачи включени е мениджърските роли
        
Управление на стреса:
Приложими фирмени и индивидуални техники

Управление на времето:
Организиране за максимална ефективност, задаване и постигане на цели и планове

Управление на задачите:
Справяне с отлагането и развитие на навици за ефективност
    
Управление на екипи от различни поколения:
Решения за идентифициране, разбиране и справяне с различния
        
Подобряване на работните условия:
Ефекти и въздействие на комплекс от мерки и условия    

Управление на талантите:
Обезпечаване на точните хора на точното време и място
        
Планиране на приемствеността:
Роли, отговорности, функции, обхват и оценка
    
Умения за интервюиране за не-HR мениджъри:
Рафиниране на ефективни техники за интервюиране
        
Въвеждане на служители за не-HR мениджъри:
Оптимизиране и оползотворяване на процеса по въвеждане на нови служители
    
Обучение за обучители за не-HR мениджъри:
Ефективен трансфер на знания и умения
        
Умения за напреднали практически обучаващи:
Подобряване на уменията на обучаващите
    
Управление на знанието:
Извличане на полза за бизнеса от индивидуалното и общо знание         

Безопасно шофиране:
Практика на сигурно, рентабилно и в специални условия каране

Обучения за развитие на екипи и събития:

Работа в екип:
Развитие на екипна ефективност, мотивация и продуктивност
         
Високо-ефективни екипи:
Разгръщане на характеристиките на високо-ефективните екипи
    
Телевизионен ден:
Специално събитие, при което участниците създават собствена телевизионна продукция, потапяйки се в завладяващото очарование на малкия екран

Бързи смели сръчни:
Специално събитие, при което участниците преминават през поредица от забавни, състезателни, нетрадиционни игри

 

 

Свържете се с най-близкия офис до вас, за да научите повече за нашите водещи инструменти за обучение.

на горе на горе