Добавено на 1 month ago

Оперативен счетоводител

Населено мястоSofia grad, Bulgaria

Нивo на позициятаSpecialist

Дата на добавяне2021-04-15

ИндустрияFinance and Accounting
Оперативен счетоводител


Ние вярваме, че добрата работна среда е фактор за по-добър живот. За наш клиент, водеща одиторска компания,  търсим да назначим Оперативен счетоводител в гр. София
Основни задължения и отговорности:
Обработка на първични счетоводни документи
Отговаря за ежедневно и точно отчитане на бизнес транзакциите в счетоводната система по НСС и МСФ
Изготвя пплатежни нареждания за плащания към доставчици и държавен бюджет
Извършва счетоводни функции като отчитане на приходи и активи
Отговаря за точния запис и анализ на приходите и разходите
Отговаря за документиране и осчетоводяване на финансови транзакции
Изготвя отчети за салда по сметки и сделки с доставчици и клиенти
Администрира договорите с клиенти на дружеството
Участва в изготвянето на междинни и годишни индивидуални и консолидирани финансови отчети по НСС и МСФО
Участва в изготвянето и подаването на годишните данъчни декларации

Изисквания:
Висше образование в областта на Счетоводството
Минимум 5г. на релевантна позиция в одиторска компания или счетоводна кантора
Английски език на добро ниво 
Познания на ДОПК, ЗДДС, ЗДФЛ, ЗКПО и НСФО
Умения за работа със счетоводен софтуер „Navision“

Вие получавате:
Отлично твърдо месечно възнаграждение
Възможност за кариерно развитие в рамките на компанията
Работа в утвърдена компания
Осемчасов работен ден от 9:00 ч. до 18:00 ч., с един час почивка за обяд
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N=1814.