Добавено на 1 month ago

Експерт Информационна Сигурност

Населено мястоOblast Sofia, Bulgaria

Нивo на позициятаManager

Дата на добавяне2022-06-27

ИндустрияIT and Telecommunications
Експерт Информационна Сигурност


Наш клиент е една от най-добрите банки в България призната като бързоразвиваща се, иновативна и ориентирана към клиентите банка, която продължава да въвежда високотехнологични решения. Във връзка с разрастването на екип Информационна Сигурност търсим опитен професионалист за Експерт Информационна Сигурност.

Задължения и отговорности:
 • Водеща роля в разработването и реализацията на цялостната стратегия на Банката за развитие и управление на информационната сигурност;
 •  Водеща роля в разработването, ежегодния преглед и внедряването на цялостната документацията по единната рамка за информационна сигурност;
 • Организира и координира всички дейности свързани със сигурността на информационните системи и опазването на информацията;
 • Консултира ръководството на Банката по въпроси във връзка с мрежовата и информационна сигурност; 
 • Изготвя анализи, справки и отчети за дейността на дирекцията и резултатите от нея;
 • Организира и координира разследването на инциденти свързани с компрометиране на сигурността на информацията и контролите за информационна сигурност; 
 • Организира и координира разработването на обучения за служителите на Банката, свързани с повишаване на културата по отношение на информационната сигурност и опазването на информацията;
 • Извършва специализирани оценки на влиянието върху информационната сигурност при промени в информационните системи и/или внедряването на нови хардуерни и софтуерни продукти;
 • Извършва цялостен контрол върху дефинираните нива на достъп до информационните системи;
 • Следи за стриктното и актуално водене на регистрите на инцидентите;
 • Организира проверки за актуалност на плана за непрекъсваемост на бизнеса и изготвянето на плановете за реакция в частта гарантиране сигурността на информацията. Анализира резултатите от тях и предлага изменение на плановете, ако е необходимо;
 • Организира и координира изготвянето на оценка на риска, свързана със заплахите, които имат пряко отношение върху информационната сигурност.


Изисквания:
 
 • Висше икономическо образование - образователна степен Магистър, специалност в областта на информационните технологии, информационната сигурност и/или компютърната техника;
 • Минимум три години професионален опит на аналогична ръководна позиция;
 • Владеене на английски език на отлично ниво – писмено и говоримо;
 • Задълбочен опит в изготвяне и прилагане на процедури и практики в областта на информационната сигурност;
 • Задълбочен опит в работата с различни технологии, свързани със системната и информационна сигурност;
 • Добро ниво на владеене на поне един скриптов език за програмиране – Python, Perl, Ruby и други;
 • Задълбочен опит в работа с релационни бази данни – Oracle, MySQL, MSSQL;
 • Задълбочен опит в работа с MS Office пакет – Excel, Word, PowerPoint и т.н.;
 • Задълбочен опит в областта на сървърните операционни системи (Windows, Unix);
 • Задълбочен опит с принципите и стандартите за сигурна настройка ("втвърдяване") по инфраструктурни елементи и софтуер;
 • Отлични познания в областта на уеб и облачните технологии;
 • Познаване на нормативната база в областта обработка и опазване на лични данни и банкова тайна;
 • Познаване на законовата рамка, свързана със сигурността на информацията, общо приети стандарти и индустриални препоръки, свързани със сигурността на информацията;
 • Лидерски качества и организаторски умения;
 • Отлични комуникативни умения, умения за убеждаване и презентационни умения, вкл. доказано успешен опит в изготвяне и представяне на презентации на високо ниво /висш мениджмънт, контрагенти и партньори/;
 • Зрял и уравновесен поведенчески стереотип, трайни кооперативни нагласи и умения за работа в екип;
 • Инициативност и проактивност;
 • Аналитично мислене;
 • Умения за разрешаване на конфликтни ситуации;


Ще  се свържем само с одобрените за позицията кандидати. Всички кандидатури ще бъдат третирани в строга поверителност.
Лиценз за наемане на работа от Национална агенция по заетостта №1814 от 08.12.2014г