Условия за ползване на www.adeccobulgaria.com

Последна актуализация: 31.01.2020 г.

 

ПРЕДМЕТ И ПРИЕМАНЕ
Тези условия за ползване („Условията за ползване“) регулират използването (включително достъп до) на уеб сайта www.adeccobulgaria.com, управляван от „Адеко България“ ЕООД, гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 4, ет. Партер, ЕИК131570565, ДДС BG131570565, email: AdeccoBG.office@adecco.com (наричани по-долу „Адеко“, „ние“ или „нас“ ”) включително съдържанието, предоставено чрез този уебсайт („Уебсайта”).

Всяко лице, което осъществява достъп до уебсайта („Вие“), приема настоящите Условия за ползване в сила по време на своето посещение в уебсайта и се съгласява да спазва тези Условия за ползване. Тези Условия за ползване могат да се променят периодично, а използването на този уебсайт е предмет на настоящите Условия за ползване към датата на използване на уебсайта. Моля, проверявайте редовно тези Условия за ползване, за да сте сигурни, че сте съгласни с тях. Ако не сте съгласни с тях, моля, не използвайте уебсайта.

Съдържанието, което Ви предоставяме чрез Уебсайта („Съдържание“), може да се урежда от специални условия („Специални условия“), които приемате всеки път, когато имате достъп до такова Съдържание. В случай на конфликт или несъответствие между тези Условия за ползване и всички Специални условия, Специалните условия ще имат предимство пред тези Условия за ползване. Всеки път, когато влизате в уебсайта и съдържанието му, приемате тези Условия за ползване и всички Специални условия, приложими към това Съдържание.

Уебсайтът не представлява или не претендира да представлява източник на съвети или средство за установяване на бизнес отношения от всякакъв тип между Вас и нас.

Достъпът до уебсайта е временно разрешен и ние си запазваме правото да оттеглим или да изменим съдържанието, което предоставяме на уебсайта, без предизвестие. Периодично може да ограничим достъпа до някои части на уебсайта или целия уебсайт.

Нямаме никакво задължение уебсайтът да е достъпен и няма да носим отговорност, ако по някаква причина уебсайтът не е достъпен, изцяло или частично, по всяко време или за какъвто и да е период.

Индекс:

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Вие приемате и доброволно и изрично се съгласявате, че използването на Уебсайта е на Ваша изключителна отговорност.

Вие носите отговорност за всички необходими мерки, за да имате достъп до уебсайта. Също така отговаряте за това, че всички лица, които имат достъп до уебсайта чрез Вашата интернет връзка, са наясно с тези Условия за ползване и всички приложими Специални условия и че същите се спазват.

Ако изберете или сте снабден с идентификационен код на потребителя, парола или всяка друга информация, като част от нашите процедури за сигурност, трябва да третирате тази информация като поверителна и не трябва да я разкривате на трети лица. Ние имаме право да деактивираме всеки идентификационен код или парола на потребител, независимо дали това е избрано от Вас или от нас по всяко време, ако по наше мнение не сте спазили някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване.

С достъпа до уебсайта Вие се съгласявате, че няма да извършвате действия, които могат да навредят на нашия имидж, интереси или права или на някой от нашите филиали („фирма от Адеко Груп“) или които могат да повредят, или които могат да възпрепятстват по някакъв начин нормалното използване на уебсайта от други посетители.

Прилагаме разумни мерки за сигурност, които са подходящи за откриване на наличието на вируси. Независимо от това, трябва да сте наясно, че съществуващите мерки за сигурност за компютърните системи в интернет не са напълно надеждни и затова не можем да гарантираме липсата на вируси или други елементи, които могат да причинят промени в компютърните Ви системи (хардуер и софтуер) или във Вашите данни и файлове, съдържащи се във Вашите системи.

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

Няма да имаме задължението да проверяваме точността на Съдържанието и не гарантираме полезността, точността, пълнотата или уместността на Съдържанието и/или че Съдържанието е актуално. Изрично изключваме всякаква отговорност за грешки или пропуски по отношение на Съдържанието и Уебсайта, освен дотолкова, доколкото такава отговорност възниква от измама или погрешно представяне или от смърт или телесна повреда, която възниква поради наша небрежност.

Включването на съдържанието в уебсайта по никакъв начин не съставлява предоставянето на услуги за персонал или друг вид услуги. Адеко и фирмите от Адеко Груп изрично изключват всякакъв вид отговорност за решенията, взети от Вас въз основа на съдържанието.

БЕЗ ОФЕРТА ИЛИ КАНДИДАТСТВАНЕ

БЕЗ ОФЕРТА ИЛИ КАНДИДАТСТВАНЕ

Информацията, предоставена на Уебсайта, не представлява предложение или покана за покупка или разпореждане, търговия или каквато и да е сделка с ценни книжа на Адеко. Инвеститорите не трябва да разчитат на тази информация за инвестиционни решения.

ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Цялото съдържание в Уебсайта е наша собственост или е лицензирано за използване от нас. Всичко, което виждате или четете на Уебсайта (например изображения, снимки, илюстрации, текстове, видеоклипове и други материали), е защитено в цял свят от законите за авторското право, дизайна, търговската марка и други права върху интелектуалната собственост. По всяко време трябва да спазвате всички права върху интелектуалната собственост в Уебсайта и Съдържанието, независимо дали са собственост на нас, на някоя от фирмите от групата Адеко или на трета страна. Не трябва да получавате или да се опитвате да получавате каквото и да е Съдържание чрез средства или процедури, различни от тези, които са Ви били предоставени от Уебсайта.

В никакъв случай тези Условия за ползване или използването на Уебсайта не Ви предоставят права върху интелектуална собственост в Уебсайта или Съдържанието, различни от посочените тук или в Специалните условия. Следователно Ви е изрично забранено да извършвате всякакво възпроизвеждане, преобразуване, разпространение или публично съобщаване или да предоставяте, извличате, повторно използвате, повторно изпращате или по някакъв друг начин използвате по какъвто и да е начин или процедура всяка част от уебсайта или съдържанието освен ако това не е позволено от настоящите Условия за ползване или от каквито и да е приложими Специални условия, или когато Ви е позволено да се направи това съгласно приложимото законодателство или когато е предоставено изрично разрешение от притежателя на съответните права.

https://www.adeccogroup.com/our-company/our-brands/

ВРЪЗКИ И СВЪРЗВАНЕ

ВРЪЗКИ И СВЪРЗВАНЕ

Връзки към други уебсайтове, управлявани от трети страни, които не са свързани с нас, могат да бъдат посочени на уебсайта. Включването на връзка към такива сайтове на трети страни не предполага одобрение от нас на тези сайтове и ние не поемаме никаква отговорност за уебсайтове на трети страни, свързани с или от този уебсайт. Не сме прегледали всички сайтове, свързани с Уебсайта, и не носим отговорност за съдържанието или точността на страници извън Уебсайта или на други сайтове, свързани с Уебсайта. Следването на връзка, с която и да е друга страница извън Уебсайта или уебсайт на трета страна е на Ваш собствен риск.

Всяко свързване с Уебсайта от уебсайт на трета страна изисква нашето предварително писмено разрешение.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Събирането и използването на Вашата лична информация се регулира от нашата Декларация за поверителност, която е включена в тези Условия за ползване и е достъпна тук.

БЕЗ ГАРАНЦИИ, ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

БЕЗ ГАРАНЦИИ, ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме или не представляваме, че Уебсайтът и/или Съдържанието са точни, пълни, без грешки или надеждни или че използването на Уебсайта и/или Съдържанието няма да наруши правата на трети страни. Ние не гарантираме и не представяме, че функционалните аспекти на Уебсайта и/или Съдържанието ще бъдат без грешки или сървърите, които го правят достъпен, нямат вируси или други вредни компоненти. Използването на Уебсайта и/или Съдържанието е на Ваша отговорност и всичко на Уебсайта Ви е предоставено „КАКТО Е“ И „КАКТО СЕ ИЗПОЛЗВА“, БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ. До степента, разрешена от приложимото законодателство, ние не носим отговорност за загуби, произтичащи от или във връзка с използването на Уебсайта или Съдържанието, пряко или косвено, случайно, последващо или по друг начин. Например, ние отказваме всякаква отговорност за загуба на употреба, прекъсване на бизнес, загубена печалба или загубени данни, независимо от формата на действие.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Тези Условия за ползване и всички въпроси, свързани с този уебсайт и неговото съдържание, се уреждат съгласно българското законодателство. Вие се съгласявате, че всички възникнали претенции, произлизащи или свързани с употребата на този сайт, ще бъдат решавани от българския съд. Ние си запазваме правото да предприемем съответните действия при нарушаване на тези Условия за Използване пред отговорните законодателни органи спрямо Вашата държава на пребиваване или тези в България.

ИЗМЕНЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ

Тези Условия за ползване могат да се променят периодично и използването на този уебсайт е предмет на текущите понастоящем клаузи всеки път, когато влизате в Уебсайта и неговото Съдържание. Моля, проверявайте редовно тези Условия за ползване, за да сте сигурни, че сте запознати с тях.

КОНТАКТ

КОНТАКТ

Въпроси, коментари и искания относно тези Условия за ползване са добре дошли и трябва да бъдат адресирани „Адеко България“ ЕООД, гр. София, Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 4, ет. Партер или на имейл адрес: AdeccoBG.office@adecco.com