ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ

I. Приложимост и отговорност

1 Тази Политика определя условията и реда за подаване на сигнали за действителни или предполагаеми Нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз, както и редът и условията за подаване и разглеждане на такива сигнали или публично оповестена информация.

II. Основание и предмет

1 Адеко България ЕООД /оттук нататък „Адеко“/ се ангажира да извършва търговската си дейност в съответствие с приложимите закони, разпоредби и своите вътрешни политики и процедури. Тази Политика определя начина, по който ще се получават, документират и проследяват сигналите за действителни или предполагаеми Нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз, както и редът и условията за подаване и разглеждане на такива сигнали или публично оповестена информация.

2. Приемането на всеки въпрос за възможно Разследване е съществена част от изискванията за почтеност и съответствие. Правилното получаване и обработка на информация включва:

 • Ясни и отчетливи средства за получаване на информация.
 • Систематично записване на информацията;
 • Последователен преглед на информацията за действие;
 • Прозрачно и проверимо управление на информацията;

Разпространение на информацията съгласно определени принципи.

III. Дефиниции

1 „Стандарт за бизнес поведение“ означава (i) приложимите закони, наредби и други административни актове, (ii) Кодекса за поведение на Адеко и (iii) писмени политики, стандарти, процедури, бизнес практики и правила на Адеко.

2 „Регистър“ означава базата данни за управление на Сигнали за нарушения, получени от Служителят, отговарящ за регистрирането, разследване и разглеждане на Сигнали на Адеко, в който се съдържа информация относно получените Сигнали за нарушения и тяхното Разследване или друго решение.

3 „Служител“ означава всички работници и сътрудници, наети от Адеко, както и всеки един  от неговите управители, директори и служители. Определението включва и всички трети лица, упълномощени от Адеко да действат от негово име.

4 „Служител, отговарящ за регистрирането, разследване и разглеждане на Сигнали“ означава Служителят на Адеко отговорен, наред с друго, за процеса на приемането и регистрирането на Сигнали, разследване на нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз, както и редът и условията за подаване и разглеждане на такива сигнали или публично оповестена информация и на нарушения на работното място на Адеко.

5 „Разследване“ означава обективно и надеждно определяне на фактите и обстоятелствата относно получени Сигнали за действителни или предполагаеми нарушения, засягащи интересите на Адеко.

6 „Нарушения“ означава видовете действителни или предполагаеми нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз, както и редът и условията за подаване и разглеждане на такива сигнали или публично оповестена информация и нарушения на работното място от Служители или трети страни, действащи от името на Адеко, които попадат в категориите, определени в Приложение А към тази Политика.

7 „Предварителна оценка“ означава процесът, чрез който даден Сигнал се преглежда, за да се  вземе подходящото  решение.

8 „Сигнал“ означава предоставяне на Адеко на съществена информация за действително или възможно Нарушение или неправомерно поведение.

9 „Сигнализиращо лице” е лице, което подава Сигнал. Сигнализиращото лице е физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в качеството му на:

 1. работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
 2. лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
 3. доброволец или стажант;
 4. съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;
 5. лице, което работи за физическо или юридическо лице, за негови подизпълнители или доставчици;
 6. кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
 7. работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.
 8. всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

10 „Субект“ означава Служител, спрямо когото е налице Разследване за възможно Нарушение.

IV. Подаване на Сигнал

1 Служителите и третите  лица се насърчават да отправят запитване или да подават Сигнал до Служителя, отговарящ за регистрирането, разследването и разглеждането на Сигнали:

Данни за контакт / вътрешни канали: Диана Ковачева/ Мениджър Човешки ресурси

Адрес: Бизнес Парк София, сграда 4, ет. 3

Имейл: whistleblowing.Bulgaria@adecco.com

Телефон: +359 885 131 371

2 Сигнали могат да бъдат подавани и в резултат на предишни Разследвания, одити, управление и информация от трети лица.

3 Сигнали могат да бъдат подавани чрез посочените по-горе вътрешни канали за подаване на сигнали, чрез публично оповестяване на информацията за нарушенията и/или до Централния орган за външно подаване на сигнали – Комисия за защита на личните данни, гр. София, бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, имейл: kzld@cpdp.bg /КЗЛД/. Повече информация относно реда и начина на подаване на сигнали до Комисията за защита на личните данни във връзка със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /ЗЗЛПСПОИН/ може да откриете на нейната интернет страница: https://www.cpdp.bg.

4 Не се образува производство по:

 1. анонимни Сигнали;
 2. Сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

5 Сигналът се подава до Служителя, отговарящ за регистрирането, разследването и разглеждането на Сигнали, писмено, включително чрез електронна поща, или устно. Устното подаване на Сигнал може да се осъществи по телефона, по други системи за гласови съобщения, а по искане на Сигнализиращото лице – чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок уговорен между Сигнализиращото лице и Служителя, отговарящ за регистрирането, разследването и разглеждането на Сигнали.

6 Сигналът може да бъде подаден и чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно (не е необходима нотариална заверка). При подаване на Сигнал чрез пълномощник към Сигнала се прилага пълномощното в оригинал.

V. Получаване на Сигнала

1 Всеки един от Сигналите, получени от Служителя, отговарящ за регистрирането,  разследването и разглеждането на Сигнали, се регистрира и въвежда в Регистъра.

2 За регистрирането на Сигнали Служителя, отговарящ за разследването и разглеждането на Сигнали използва формуляри по образец, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали, който съдържа най-малко следните данни:

 1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
 2. имената на лицето, срещу което се подава Сигналът, и неговата месторабота, ако Сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
 3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на Сигнализиращото лице;
 4. дата на подаване на сигнала;
 5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

3 Писменият Сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляр по т. 2. Ако Сигнализиращо лице подаде сигнал във форма, различна от утвърдения от КЗЛД формуляр, Служителят, отговарящ за регистрирането, разследването и разглеждането на Сигнали, е длъжен да въведе информацията от сигнала в утвърдения формуляр.

4 Устният Сигнал се подава до Служителя, отговарящ за регистрирането, разследването и разглеждането на Сигнали, който  документира и регистрира Сигнала чрез попълване на формуляра по т. 2, като предлага на  Сигнализиращото лице да го подпише при желание от негова страна.

5 Към Сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

6 Ако Сигналът не отговаря на изискванията, на Сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на Сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, Сигналът заедно с приложенията към него се връща на Сигнализиращото лице.

7 Служителят, отговарящ за регистрирането, разследването и разглеждането на Сигнали, извършва първоначален формален преглед дали Сигналът попада в обхвата на ЗЗЛПСПОИН.

8 След това Служителят, отговарящ за регистрирането, разследването и разглеждането на Сигнали, следва да предприеме действия за получаване на Уникален идентификационен номер /УИН/ от уеб страницата на КЗЛД: https://uin.cpdp.bg/  Основното предназначение на УИН, който се дава от КЗЛД, е да се получи индивидуализация и проследимост на всеки Сигнал. УИН е реквизит на утвърдения от КЗЛД образец на формуляр за регистриране на сигнал. Самият Сигнал и материалите по него, вкл. И  формуляра за регистрирането му (по образеца, утвърден от КЗЛД), когато е подаден по вътрешния канал към задължените субекти, не се предоставят на КЗЛД.

За получаване на УИН Служителят, отговарящ за регистрирането, разследването и разглеждането на Сигнали,  предоставя единствено следните данни:

– Наименование и ЕИК/БУЛСТАТ на работодателя, при когото е подаден Сигналът;

– Идентификационни данни на Служителя, отговарящ за регистрирането, разглеждането на сигнала;

– Предмет на Сигнала (съответните области, предвидени в чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН);

– Начин на получаване на Сигнала (писмено или устно).

Тази информация служи за контролни, административно-наказателни и статистически цели на КЗЛД. Служителят, отговарящ за регистрирането, разследването и разглеждането на Сигнали,  отразява информацията за получения УИН в регистъра, който води.

УИН се получава незабавно след получаването на Сигнал, постъпил в рамките на работното време на Адеко. За сигнали, получени след края на работното време на Адеко, УИН се получава в първия работен ден, следващ постъпването на Сигнала.

С УИН се регистрират всички подадени Сигнали, включително:

 • анонимни сигнали (чл. 9, т. 1 от ЗЗЛПСПОИН);
 • сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години (чл. 9, т. 2 от ЗЗЛПСПОИН);
 • сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН
 • сигнали за нарушения, чието съдържанието не дава основание да се приемат за правдоподобни (чл. 15, ал. 6, изр. 2 от ЗЗЛПСПОИН); сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти (чл. 15, ал. 6, изр. 3 ЗЗЛПСПОИН);
 • сигнали за нарушения, подлежащи на докладване по специална нормативна уредба;
 • сигнали за нарушения, които вече са констатирани от вътрешно звено на задължения субект (напр. вътрешен одит или инспекторат), независимо дали са предприети действия по отстраняването им.

Горната информация служи за контролни и статистически цели на КЗЛД. Служителят, отговарящ за регистрирането, разследването и разглеждането на Сигнали, отразява информацията за получения УИН в регистъра, който води.

Преценката дали Сигналът попада в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и дали отговаря на условията и реда за разглеждането му по ЗЗЛПСПОИН се прави след получаването на УИН и след регистрацията на Сигнала в Регистъра. Анализът по редовност и допустимост на Сигнала (преценката дали сигналът попада в приложното поле на ЗЗЛПСПОИН и дали са налице условията за разглеждането му) се прави след това.

VI. Регистър и срок на съхранение на данни

1 Всеки Сигнал получава уникален номер на преписка в Регистъра. Преписката включва:  Сигнала, всички съставени протоколи и предложения, свързани с разследването и разглеждането на Сигнала, други подкрепящи документи, ако е приложимо.

2 Преписката се регистрира и администрира от Служителя, отговарящ за регистрирането, разследването и разглеждането на Сигнали.

3 Служителят, отговарящ за регистрирането, разследването и разглеждането на Сигнали, съхранява записи за Сигнали и разследвания в съответствие с Политиката на Адеко и приложимите закони и разпоредби.

VII. Потвърждение на Сигнала

1 След получаване на  Сигнал, Служителят, отговарящ за регистрирането, разследването и разглеждането на Сигнали,  следва да изпрати на Сигнализиращото лице в рамките на 2 работни дни писмено потвърждение, че Сигналът е получен.

2 Потвърждението  представлява уведомление, че Служителят, отговарящ за регистрирането, разследването и разглеждането на Сигнали, е получила Сигнала и/или може да бъде започнато Разследване, Сигналът може да бъде препратен към друг вътрешен отдел, или няма да бъдат предприети действия, ако Сигналът не отговаря на критериите, посочени в настоящата Политика, за предприемане на действие.

VIII. Разглеждане на Сигнали 

1 Всеки Сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат Сигнали, които не попадат в обхвата на приложимото законодателство и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към Сигнализиращото лице за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

IX. Предварителна оценка и предложение за Разследване

1 Предварителна оценка се извършва от Служителя, отговарящ за регистрирането, разследването и разглеждането на Сигнали, в рамките на 2 работни дни за всички Сигнали, за да се определи съвкупността от проблеми, които са в основата на Сигнала. Запитванията в Предварителната оценка са ограничени до дискретни дискусии, комуникации със Сигнализиращото лице, онлайн проучвания и прегледи на фирмени документи и бази данни.

2 Служителят, отговарящ за регистрирането, разследването и разглеждането на Сигнали, изготвя в рамките на 2 работни дни предложение за разследване, което трябва да бъде прегледано и одобрено от управителите на Адеко в рамките на 2 работни дни. Освен ако не са налице извънредни обстоятелства, предварителната оценка трябва да бъде завършена в рамките на 7 работни дни.

3 Предложението за Разследване описва съдържанието на предложеното разследване на Сигнала. Предложението за Разследване уточнява: (i) предмета на Разследването; (ii) период от време, което ще бъде разследвано; (iii) лица, участващи в Разследването (субекти, свидетели, други лица); (iv) дали е необходим преглед на електронни файлове с потенциално лична информация; и (v) дали са необходими други интрузивни мерки за разследване за провеждане на Разследването.

4 Следните видове Сигнали не са обект на Разследване:

 • Сигнали, които са повърхностни, направени с цел измама или недобросъвестно.
 • Сигнали, които не са свързани с неправомерно поведение или които се отнасят до интересите на Служителя и не са свързани с Адеко.
 • Сигнали от Сигнализиращо лице, което вече е повдигало същите въпроси със същия предмет, освен ако не е налична нова информация или е налице промяна в обстоятелствата.

X. Разследване

1 След одобряване на предложението за Разследване, когато е приложимо, а в останалите случаи- след получаване на Сигнала от Служителя, отговарящ за регистрирането, разследването и разглеждането на Сигнали, Сигналът се разследва и разглежда от Служителя, отговарящ за регистрирането, разследването и разглеждането на Сигнали, в рамките на 45 работни дни.

2 Служителят, отговарящ за регистрирането, разследването и разглеждането на Сигнали, определя подходящия обхват и степен на Разследването, както и времевата рамка за приключване на Разследването.

3 След приключване на Разследването Служителят, отговарящ за регистрирането, разследването и разглеждането на Сигнала, изпраща потвърждение до управителите на Адеко,  в рамките на 3 работни дни, съдържащо кратко резюме на резултата от него и коригиращите действия, които следва да бъдат изпълнени.

4 Служителят, отговарящ за регистрирането, разследването и разглеждането на Сигнала, потвърждава пред управителите на Адеко, изпълнението на коригиращото действие.

XI. Задължения на Служителя, отговарящ за регистрирането, разследването и  разглеждането на Сигнали

1 Служителят, отговарящ за регистрирането, разследването и  разглеждането на Сигнали, е длъжен да:

 1. гарантира, че самоличността на Сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в Сигнала, ще бъде надлежно защитена и предприема нужните мерки за ограничаване на достъпа до Сигнала на неоправомощени лица;
 2. поддържа връзка със Сигнализиращото лице, като при необходимост изисква допълнителни сведения от него и от трети лица;
 3. предоставя обратна информация на Сигнализиращото лице за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на Сигнала;
 4. предоставя на лицата, желаещи да подадат Сигнал, ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на Сигнали към компетентния национален орган, а когато е уместно – към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз;
 5. изслуша Субекта или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените от него доказателства;
 6. предоставя на Субекта всички събрани доказателства и да му предоставя възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на Сигнализиращото лице;
 7. предоставя възможност на Субекта да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката;
 8. в случай че изнесените в Сигнала факти бъдат потвърдени:

а) организира предприемането на последващи действия във връзка със Сигнала, като за целта могат да изискват съдействието на други лица или звена в структурата на Адеко;

б) предлага на Адеко предприемане на конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване;

в) насочва Сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;

г) препраща Сигнала на КЗЛД при необходимост от предприемане на действия, като за препращането Сигнализиращото лице се уведомява предварително;

XII. Последващи действия след Разследването

1 Въз основа на постъпилия Сигнал и на предложенията на Служителя, отговарящ за регистрирането, разследването и разглеждането на Сигнала, Адеко:

 1. предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало;
 2. приоритизира по предварително определени критерии и правила разглеждането на постъпилите множество Сигнали за по-тежки нарушения;
 3. прекратява производството:

а) когато нарушението, за което е подаден Сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия; приключването не засяга други задължения или приложими процедури във връзка с нарушението, за което е подаден Сигнала, нито защитата, която се предоставя на Сигнализиращото лице или Субекта;

б) по повтарящ се Сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, по отношение на което вече има приключила проверка, освен ако нови правни или фактически обстоятелства не дават основание за предприемането на последващи действия;

в) когато се установят данни за извършено престъпление; Сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата;

 1. изготвя индивидуален доклад, в който описва накратко информацията от Сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, които заедно с мотивите съобщава на Сигнализиращото лице и на Субекта при спазване на задължението за тяхната защита.

В случаите, когато проверката е прекратена на основание т. 3, букви „а“ и „б“, Сигнализиращото лице може да подаде сигнал до КЗЛД в качеството й на национален орган за външно подаване на сигнали.

XIII. Приключване на производството по Сигнала

1 Служителят, отговарящ за регистрирането, разследването и разглеждането на Сигнали, гарантира, че всички аспекти на решението на Сигнала са напълно, точно и правилно документирани. Производството по Сигнала може да бъде приключено от Служителя, отговарящ за регистрирането, разследването и разглеждането на Сигнали,,  едва когато цялата дейност, свързана с Разследването и разглеждането на Сигнала, е завършена дори ако съдебните производства и подобни външни дейности остават висящи.

2 За приключването на производството по Разследването и разглеждането на Сигнала се съставя протокол.

3 Сигнализиращото лице се уведомява за приключване на производството по разследването и разглеждането на Сигнала в рамките на 7 работни дни от съставянето на протокола за приключване на производството по Сигнала.

XIV. Контрол на коригиращите действия

1 Коригиращите действия, които следва да бъдат изпълнени, след приключване на производството по Сигнал включва подходящи мерки след Разследването, които трябва да бъдат предприети от ръководството, както и допълнителни мерки, ако такива са посочени. Тези мерки включват възможни дисциплинарни наказания срещу Субектите, промени в бизнес процесите и подобрения във вътрешния контрол.

2 Дисциплинарните наказания, които следва да бъдат наложени на служителите след провеждане на необходимото дисциплинарно производство, когато нарушението е доказано, зависят от вида и степента на нарушението.

XV. Допълнителни разпоредби

1 Документите, създадени съгласно тази Политика, трябва да бъдат съхранявани в Базата данни.

2 Веднъж подаден, Сигналът не може да бъде оттеглен от Сигнализиращото лице.

3 Адеко предприема съответни мерки за защита на информацията, свързана с подадените Сигнали за нарушения, и за защита на самоличността на Сигнализиращите лица и/или Субектите, като осигуряват достъп до информацията единствено на служителите, на които тези данни са необходими за изпълняване на служебните им задължения.

4 Предаването на данни и позоваването на обстоятелства не може да разкрива пряко или косвено самоличността на Сигнализиращите лица и/или Субектите, както и да създаде предположение за тяхната самоличност.

5 Разкриването на самоличността или информацията се допуска само при изрично писмено съгласие на Сигнализиращото лице.

6 Самоличността на Сигнализиращото лице и всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се разкрие неговата самоличност, може да бъде разкрита само когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от българското законодателство или от правото на Европейския съюз в контекста на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице. В тези случаи преди разкриването на самоличността или на информацията Адеко уведомява Сигнализиращото лице за необходимостта от разкриването им. Уведомлението е писмено и се мотивира. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

7 Всяко обработване на лични данни, извършено по силата на този закон, включително обмен или предаване на лични данни от компетентните органи, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, а когато в предаването участват институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз – в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725, както и със Закона за защита на личните данни.

8 Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния Сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.

9 Забранява се всяка форма на ответни действия спрямо Сигнализиращите лица,  имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия, включително под формата на:

 1. временно отстраняване, уволнение или прилагане на друго основание за прекратяване на правоотношението, по което лице полага наемен труд;
 2. понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност;
 3. изменение на мястото или характера на работата, продължителността на работното време или намаляване на възнаграждението;
 4. отказ за осигуряване на обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работника или служителя;
 5. отрицателна оценка на работата, включително в препоръка за работа;
 6. прилагане на имуществена и/или дисциплинарна отговорност, включително налагане на дисциплинарни наказания;
 7. принуда, отхвърляне, заплашване за предприемане на ответни действия или действия, изразени физически, словесно или по друг начин, които имат за цел накърняване на достойнството на лицето и създаване на враждебна професионална среда;
 8. пряка или непряка дискриминация, неравностойно или неблагоприятно третиране;
 9. отнемане на възможност за преминаване от срочен трудов договор на трудов договор за неопределено време, когато работникът или служителят е имал законно право да му бъде предложена постоянна работа;
 10. предсрочно прекратяване на срочен трудов договор или отказ за повторно сключване, когато такова е допустимо по закон;
 11. вреди, включително за репутацията на лицето, по-специално в социалните мрежи, или финансови загуби, включително загуба на бизнес и загуба на доход;
 12. включване в списък, изготвен въз основа на официално или неофициално споразумение, в сектор или в отрасъл, което може да доведе до това лицето да не може да постъпи на работа или да не може да достави стока или услуга в този сектор или отрасъл (черен списък);
 13. предсрочно прекратяване или разваляне на договор за доставка на стоки или услуги, когато лицето е доставчик;
 14. прекратяване на лиценз или разрешение;

15. насочване на лицето към извършване на медицински преглед.

XVI. Приемане и утвърждаване

1 Тази Политика е утвърдена от управителите на Адеко България ЕООД със Заповед № 355

ПРИЛОЖЕНИЕ A. Категории нарушения

 1. Нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз в областта на:

а) обществените поръчки;

б) финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

в) безопасността и съответствието на продуктите;

г) безопасността на транспорта;

д) опазването на околната среда;

е) радиационната защита и ядрената безопасност;

ж) безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;

з) общественото здраве;

и) защитата на потребителите;

й) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

к) сигурността на мрежите и информационните системи;

 1. II. Нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

III. Нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;

 1. IV. Нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;
 2. V. Извършено престъпление от общ характер, за което лице по чл. 5 е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

VI. нарушения на българското законодателство в областта на:

 1. правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
 2. трудовото законодателство;
 3. законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

Примери на различните видове нарушения, организирани в следните категории:

 • Счетоводни нарушения: неспазване на правилата за вътрешно счетоводство и финансово отчитане.
 • Подкуп и корупция: Предлагане или приемате, или поискване или обещаване на нещо, обикновено пари, за да спечели незаконно бизнес предимство от Страна на служител. По същия начин служител е злоупотребил с доверието си в компанията, за да спечели неправомерно предимство.
 • Конфликти на интереси: Взимане на  бизнес решение, като е позволил личните му интереси да са в конфликт или да изглежда в конфликт с интересите на Адеко. Това включва наемане на роднина, бизнес или личен интерес в компания продавач или конкурент или външен личен интерес, който е в конфликт с интересите на Адеко. Това включва и външна заетост, която създава конфликт на интереси.
 • Поверителност на данните: Неправомерни действия във връзка с начините, по които Адеко събира, използва, разкрива и управлява данните на клиент или служител. Неправилното действие, ако е вярно, би повлияло на правните задължения на Адеко за защита на поверителността на клиент или служител.
 • Измама: Умишлено извършване на измама на Служителите или е манипулация на фирмените процеси, за да получи финансова печалба или друга лична изгода, и тази измама е довела до финансова вреда на компанията. Това включва например измами с отчети за разходи, измами с часови карти, фалшифициране на финансови записи, присвояване и злоупотреба с фирмени средства.
 • Неправилни конкурентни практики: Неправилни търговски и маркетингови практики като нелоялна конкуренция, неетични маркетингови практики и правене на пренебрежителни коментари за конкурентите. Твърдение за „нелоялна конкуренция“ включва обсъждане на цени, стратегии или условия за продажба с конкуренти. То включва също споразумения, обхващащи клиенти или територии. Тази категория също включва получаване на информация за конкуренти по някакъв неправилен начин.
 • Дискриминация: Предприемане на действия, които са неправилни или са в противоречие с установените фирмени процеси при набирането, наемането, оценката, повишението, обучението, дисциплината или обезщетяването на Служител, свързана с дискриминация (раса, цвят на кожата, пол, национален произход, възраст, семейно положение, религия, увреждане, сексуална ориентация, статут на ветеран или друга защитена категория съгласно приложимото законодателство).
 • Неподходящи подаръци, бакшиши и развлечения: Приемане на нещо ценно от друго лице, което се опитва да повлияе на бизнес решение на Адеко.
 • Неправилно поведение на работното място: Неподходящо поведение, в офиса на Адеко. Това включва тормоз, заплахи, кражба на имущество, реч, която нарушава политиките на Адеко (без използване на вътрешна система), неподходящи взаимоотношения между служителите и физическо насилие. Това включва неправомерно набиране и разпространение на печатни материали, които не са свързани с бизнеса на Адеко.
 • Финансови нарушения в местен офис: неспазване на установените процедури за управление на финансовите процеси от страна на служител. Това включва, например, кодиране на компенсациите на работниците, проблеми със заплати/часове, обработка на просрочени сметки, неправилно представяне на офис приходи и разходи или неправилно представяне на бизнес транзакции.
 • Злоупотреба с вътрешни фирмени системи: Използване на телефонните системи на Адеко, гласовата поща, факсовете, компютрите, електронната поща, услугите за телеконференции, копирните машини, вътрешните системи за данни или интернет в нарушение на политиките на Адеко. Това включва използването на системите за изпращане на незаконни, сексуално явни, оскърбителни, обидни или нецензурни съобщения. Това включва и неправилно качване или изтегляне на информация. Това също включва използване на фирмени системи за привличане на средства или разпространение на информация, която не е свързана с бизнеса на Адеко.
 • Пране на пари: Използване или опит за използване на системи или операции на Адеко, за да „изпере“ приходите от престъпление, така че да изглежда като нормална бизнес сделка.
 • Несъответствие с нормативните изисквания: Нарушаване на национална разпоредба или регламент или писмени фирмени политики или процеси. Тези правила и разпоредби включват изисквания за проверка на служителите, визови и имиграционни правила, нарушения на трудовото законодателство и социалното осигуряване.
 • Отмъщение на лицата, подаващи сигнали за нередности: При подаване на Сигнал за възможно или действително неправомерно поведение, е получил известно отрицателно въздействие върху работата си за подаването на Сигнала.
 • Нарушение от трети лица: Неправомерно действие от лице, което не е свързано с Адеко, като това действие има действително или потенциално отрицателно въздействие върху интересите на Адеко. Това включва фишинг или измама на други чрез погрешно представяне на връзка с Адеко.
 • Нарушение на правилата за поверителна или частна информация: Неправомерно е изгубване, използване или притежаване на информация, която Адеко трябва да пази. Това включва софтуерно пиратство, неправилно копиране на данни и неоторизирано използване на нечии авторски права или права върху търговска марка. Това също така включва неправомерно разкриване на бизнес планове на Адеко, данни за цените, маркетингови програми, информация за персонала, финансови отчети и информация, свързана с клиентите.
 • Нарушаване на правилата за здраве и безопасност: Неуспех на местното ръководство да разреши Сигнали за осигуряване на безопасна работна среда или обучение, изисквано от приложимото законодателство, наредба или от политиките на Адеко.