Прочит на ДНК-то на работната сила в EEMENA региона

Промяната в начина на работа и очакваната икономическа рецесия в следствие на Covid-19 пандемията, причиняват ежедневна несигурност, която ще продължи и през следващите години. Ускорението на автоматизацията и нуждата от цифрови решения, дори и за основните ежедневни задължения, подкопават доверието в това, което хората са знаели и са били запознати. Едно е сигурно обаче: местните икономики намериха ресурси отвътре и се справиха с предизвикателствата, пред които бяха изправени през първото тримесечие на тази година. Досега комбинация от действия, наследени социални черти и устойчивост на работната сила помогна на страните от Източна Европа, Близкия изток и Северна Африка да се справят успешно с кризата.

Това издание на доклада Inovantage разглежда глобалните тенденции в развитието на пазара на труда в 13 държави от Източна Европа, Близкия Изток и Северна Африка, включително и България. Неговата цел е да проследи: 1) какви предпандемични условия облекчиха усилията на всяка държава и какво ускориха техните неуспехи; и 2) какви ключови знания могат да научат и прилагат както държавните власти, така и отделните компании през следващите години.

Ключови изводи:

Най-добре подготвените държави за справяне с предизвикателствата на работната сила са страните с добра социална мобилност и широко разпространени професионални и технически умения.

Паритетът между половете, интеграцията на етническите малцинства и приобщаването на работната сила играят ключова роля за осигуряването за по-плавен преход в промяната в начина на работа в предизвикателното време, в което живеем.

Подобрената ИКТ инфраструктура и цифровите умения са от основно значение за справяне с евентуални бъдещи сътресения на пазарите на труда.

Страните с публична и частна дигитална инфраструктура и технически интелигентна работна ръка показват по-добри резултати при управлението на нарушаването на трудовия процес в първите локдауни.

Правителствените социални мерки и относително по-ниската взаимозависимост от глобалната икономика помогнаха на страните от Източна Европа да покажат по-добри икономически резултати.

Успехът в бъдеще ще принадлежи на постоянно обучаваща се и дигитално квалифицирана работна сила.

С енергично, но застаряващо население, страните от региона трябва да предлагат повече възможности за растеж и актуален опит за учене през целия живот, за да подобрят уменията на своите граждани.

България

България се нарежда на 55-то място в света в Глобалния индекс на конкурентоспособност на талантите. Основните силни страни на страната ни са свързани с възможността да се Задържат таланти. Най-голям шанс за подобрение в класирането ни остава във възможността на страната да Привлича таланти, тъй като Външната ни отвореност не е оценена много високо.

През последните тридесет години България експериментира с фундаментални промени. От силно централизирана, планирана социалистическа икономика тя постепенно се промени в отворена, базирана на пазара, държава с по-висок среден доход. Присъединяването към ЕС увеличи социалната стабилност и чувството за сигурност на пазара. Напредъкът на структурните реформи се ускори в края на 90-те години и заедно с очакванията за присъединяване към ЕС отприщи период на изключително висок икономически растеж и подобрен жизнен стандарт.

Частните компании работят при стабилни макроикономически условия, които повишават привлекателността на българската икономика, особено в аутсорсинг сектора, туризъмът и селскоко стопанство. По-специфично за аутсорсинг, България се превърна в една от най-атрактивните дестинации в Европа, имайки водеща позиция в югоизточната част на континента. През последните години страната ни разработи усъвършенствани аутсорсинг услуги като BPO и ITO. Все повече и повече световни компании избират България, за да отворят своите back офиси, изнесени изследователски и развойни центрове и центрове за споделени услуги, използвайки висококвалифицираната работна сила, особено в ИТ секторът (изт. Световна банка, 2020 г.).

Искате да научите повече за пазара на труда в България?

Свържете се с нас!