Често задавани въпроси

Най-често задаваните въпроси и техните отговори относно Вас като сътрудник на Adecco

Какво представлява временната заетост?

Изпълнявайки договор с Агенция за временна заетост, каквата е и Adecco Бълария, физически Вие работите в предприятието ползвател, но правните Ви и социални отношения – трудов договор, заплата, здравни и социални осигуровки и т.н. –  остават с Агенцията. Вие сключвате договор с нас, но изпълнявате своите задължения под ръководството и контрола на предприятието ползвател. Назначаването е за ограничен период, затова се определя като временно назначение.

Временното назначение ограничава ли по някакъв начин правата ми като служител?

Служителите, изпратени за изпълнение на временна работа, не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение само поради временния характер на работа им. Те притежават всички права по Кодекса на труда, включително правото на равно третиране с останалите служители в предприятието ползвател.

Кой плаща заплатата ми?

Ние, Adecco, плащаме на служителите, изпратени за изпълнение на временна работа. Те могат да бъдат сигурни, че ще получат своето възнаграждение, без значение при кое предприятие ползвател са изпратени на работа.

Кой отчита отработеното от мен време?

Предприятието ползвател. То е длъжно да определи размера на полагащите се основно и допълнителни възнаграждения, както и да ни уведомява за отработеното време, включително за положения извънреден и нощен труд, в уговорените срокове.

От кого следва да получа длъжностната си характеристика?

Връчването на длъжностна характеристика преди започване на работата е задължение на предприятието ползвател.

Какъв е редът за ползване на платен отпуск?

Ползването на платения годишен отпуск от служителя става с писмено разрешение от предприятието, което осигурява временна работа, след съгласуване с предприятието ползвател.

Какъв е размерът на платения ми отпуск?

Платеният годишен отпуск на служителя се изчислява пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж, като в повечето случаи за база се взима минимално предвиденият за пълно работно време платен годишен отпуск в размер на 20 работни дни.

Какво обучение трябва да получа?

Предприятието ползвател провежда първоначално и продължаващо обучение на служителите, изпратени за изпълнение на временна работа, включително инструктира служителите за безопасното и здравословното изпълнение на работата и ги застрахова за своя сметка при условията и по реда на чл. 52 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Как мога да прекратя временното назначение?

Ако служителят сключи трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, осигуряващо временна работа, той може да прекрати трудовия си договор с Агенцията, която му осигурява временна работа без предизвестие. В останалите случаи се прилагат общите разпоредби на Кодекса на труда.

Как да постъпя, когато заплатата е изчислена неточно?

Имате възможност да предявите претенции, например за погрешно изчислени работни часове или неоснователно направени удръжки. Реагирайте незабавно и разчитайте на нашите HR Специалисти.

Ако имате въпроси или се нуждаете от съдействие, свържете се с нас:

Специалистите по човешки ресурси на Adecco са тук, за да Ви помогнат по всяко време. Свържете се с нашия екип:

T +359 2 489 83 65; +359 2 489 83 71

E Bulgaria.HRadmin@adecco.com

Открийте нашите офиси тук