Често задавани въпроси

Най-често задаваните въпроси и техните отговори относно Вас като сътрудник на Adecco

Наръчник на служителя

Какво представлява временната заетост?

Изпълнявайки договор с Агенция за временна заетост, физически Вие работите в предприятието ползвател, но правните Ви и социални отношения – трудов договор, заплата, здравни и социални осигуровки и т.н. – остават с Агенцията. Вие сключвате договор с нас, но изпълнявате своите задължения под ръководството и контрола на предприятието ползвател. Назначаването е за ограничен период, затова се определя като временно назначение.

Временното назначение ограничава ли по някакъв начин правата ми като служител?

Служителите, изпратени за изпълнение на временна работа не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение само поради временния характер на работа им. Те притежават всички права по Кодекса на труда, включително правото на равно третиране с останалите служители в предприятието ползвател.

Кой плаща заплатата ми?

Ние плащаме на служителите, изпратени за изпълнение на временна работа. Те могат да бъдат сигурни, че ще получат своето възнаграждение, без значение при кое предприятие ползвател са изпратени на работа.

Кой отчита отработеното от мен време?

Предприятието ползвател. То е длъжно да определи размера на полагащите се основно и допълнителни възнаграждения, както и да ни уведомява за отработеното време, включително за положения извънреден и нощен труд, в уговорените срокове.

От кого следва да получа длъжностната си характеристика?

Връчването на длъжностна характеристика преди започване на работата е задължение на предприятието ползвател.

Какво обучение трябва да получа?

Предприятието ползвател провежда първоначално и продължаващо обучение на служителите, изпратени за изпълнение на временна работа, включително инструктира служителите за безопасното и здравословното изпълнение на работата и ги застрахова за своя сметка при условията и по реда на чл. 52 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Какъв е редът за ползване на платен отпуск?

Ползването на платения годишен отпуск от служителя става с писмено разрешение от предприятието, което осигурява временна работа, след съгласуване с предприятието ползвател.

Какъв е размерът на платения ми отпуск?

Платеният годишен отпуск на служителя се изчислява пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж, като в повечето случаи за база се взима минимално предвиденият за пълно работно време платен годишен отпуск в размер на 20 работни дни.

Как да заявя ползване на платен/неплатен отпуск?

Служителят попълва заявление по образец. След получаване на одобрение от предприятието ползвател, предоставя заявлението на нашите HR Специалисти, в срок от 2 работни дни пред началото на отпуска.

Как да постъпя в случай на временна неработоспособност?

Служителят е длъжен незабавно да информира предприятието ползвател за вида и продължителността на разрешения му от здравните органи отпуск, както и да предостави на нашите HR Специалисти болничния лист, в срок до 2 дни (може и по електронен път – сканирано копие или снимка) от неговото издаване.

Как да заявя удостоверяване на факти по трудовото правоотношение?

Служителят изпраща по електронен път писмено заявление, в което посочва какъв вид (служебна бележка, удостоверение, др.), с какво съдържание и с каква цел (пред кого да послужи) заявява документа. В срок до 5 работни от получаването на конкретна заявка, нашите HR Специалисти издават заявения документ.

Какъв е редът за командироване?

Командировките се извършват въз основа на предварително издадена писмена заповед. Служителят изпраща на нашите HR Специалисти, в срок от 5 работни дни преди началото на командироването и след получено одобрение от предприятието ползвател, попълнена форма на заповед по образец (business trip order), в която се посочва следното:

  •  мястото на командироването
  •  задачата, за която лицето се командирова
  • времетраенето на командировката
  • командировъчните дневни, пътни и квартирни пари, на които командированият има право
  • начинът на пътуването
  • видът на отчета за извършената работа

Какъв е редът за отчитане на оперативните разходи?

Оперативните разходи се отчитат в срок до 5 -ти работен ден на месеца, следващ този, за които се отнасят. Служителят предоставя на нашите HR Специалисти, след получено одобрение от предприятието ползвател, попълнена форма по образец (expense report) и първични счетоводни документи, доказващи извършените разходи (фактури, касови бележки, разписки и др.).

Как мога да прекратя временното назначение?

Ако служителят сключи трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, осигуряващо временна работа, той може да прекрати трудовия си договор с Агенцията, която му осигурява временна работа без предизвестие. В останалите случаи се прилагат общите разпоредби на Кодекса на труда.

Как да постъпя, когато заплатата е изчислена неточно?

Имате възможност да предявите претенции, например за погрешно изчислени работни часове или неоснователно направени удръжки. Реагирайте незабавно и разчитайте на нашите HR Специалисти.

Ако имате въпроси или се нуждаете от съдействие, свържете се с нас:

HR Специалистите на Adecco са тук, за да Ви помогнат по всяко време. Свържете се с нашия екип:

или потърсете съдействие по текущи въпроси на познатите Ви мобилни телефони, всеки работен вторник и петък, в часовия диапазон от 15:00 до 17:00 ч.

Открийте нашите офиси тук