Нашите HR решения

Adecco Group е водещият световен доставчик на персонализирани HR услуги. Качествените услуги, които предлагаме, отразяват нашата точна осведоменост за българския пазар и нашето задълбочено разбиране за нуждите на клиента след 50 години натрупан опит и знания, по време на които ние внедрихме съвременни техники и методи на работа.

Ние проектираме нови решения за нашите клиенти, за да направим процесите в областта на човешките ресурси още по-ефективни и рентабилни.

С над 33 000 служители и над 5000 клона, в повече от 60 страни, Adecco предлага широка гама от услуги в областта на човешките ресурси.

Открийте повече

Adecco предлага широка гама от услуги в областта на човешките ресурси, включително:

Свържете се с нас

Подбор на персонал

Подбор на висококвалифицирани кадри

Намирането и привличането на висш мениджърски персонал е специализирана услуга, използвана за осигуряване на кандидати за ръководни високоспециализирани длъжности в организациите. Нашите опитни и квалифицирани консултанти са посветени на идентифицирането и установяването на контакат с професионалисти от съответния сектор. Посредством обширната ни мрежа от кандидати, покриваща мениджърски позиции от различни нива и бизнес индустрии, ние успяваме да привлечем професионалисти, дори ако те не търсят активно промяна в кариерата. Използваните от Адеко методи, включващи разбирането на организационната структура и култура на клиента, както и натрупаният богат опит в различни бизнес сектори, ни позволяват да се адптираме във възможно най-висока степен, за да намерим кандидат, отговарящ на нуждите на клиента.

Постоянни назначения

Услугите, свързани с постоянните назначения се състоят от набиране, подбор и свързване на кандидатите с клиента, с цел постоянна заетост. С фокус върху специализирани облати на заетост, тези услуги са насочени към професионалисти и специалисти. За да гарантираме високо качество на кандидатурите, нашите услуги включват предварително проучване, тестове, интервюта, проверка на препоръките, оценяване и консултиране на бъдещите кандидати.

Временна заетост

Временната заетост е една от основните силни страни на Адеко и един от най-ефективните начини за мобилизиране на човешкия капитал. Адеко предлага временен персонал (който е назначен като служители на Адеко) за специални временни проекти или за неопределен период от време. Независимо дали става въпрос за сезонни колебания в бизнеса, когато е необходимо да се назначи допълнителен персонал, или за внезапните болнични на служители и за служител в отпуск по майчнинство и т.н., Адеко може да ви предостави вече доказан персонал, който ще осигури гладкото протичане на вашия бизнес.

Тази услуга включва всички етапи на подбор с последващо назначаване чрез Адеко, за постигане на максимална гъвкавост и пълно администриране на персонала от страна на Адеко.

Отговорностите на Адеко са:

Събиране на информация; Подбор на персонал; Назначаване; Пейрол (ТРЗ); Административно управление; Фактуриране.

Масов подбор на персонал

Масовият подбор на персонал е процес по събиране на информация, проучване и подбиране на голям брой потенциални служители за кратък период от време. Тази услуга се използва най-често, когато даден клиент навлиза на пазара, представя нов отдел или услуга, или желае да компенсира голямото текучество на персонал. Адеко предоставя услуги по масов подбор на персонал в рамките на мащабни проекти в различни бизнес сфери, като ИТ, телекомуникации, промишленост, администрация или общи решения за набиране на персонал.

Консултиране по въпроси, свързани с човешките ресурси

Центрове за оценка

Центровете за оценка се занимават със систематичното и обективно идентифициране на характеристиките на дадения човек с цел подбор и развитие. Всеки модел на оценка представлява специално разработен подход, който се определя от професионалните категории и ниво.

В разработката на всички етапи от процеса по оценяване участват

опитни и лицензирани оценители, които използват инструменти и техники, които предоставят надеждна, обективна и подходяща поведенческа информация за определените компетенции.

Оценителните методи и инструменти могат да бъдат използвани отделно или комбинирано, в зависимост от целта на оценката и съответните компетенции, които са определени съобразно длъжността.

Тестване

Личностните въпросници са предназначени да предоставят информация за личността на кандидата и неговият стил на поведение в работна среда. Те са ценен източник на данни, свързани със себевъзприемането на кандидата в дейности, свързани с работата, междуличностните взаимоотношения и способността за справяне с чувствата и емоциите в динамична бизнес среда. Тестовете са предназначени за набирането на персонал и развитието на широк спектър от функционални нива, в резултат на което, на база на използвания въпросник, се разработват изчерпателни доклади. Тестовете за оценка на способностите са предназначени за оценяване на професионалните способности и умения. Тези тестове са признати при прогнозирането на постигане на успех на работното място.

Кандидатите, които се представят добре, имат по-висок интелектуален капацитет, който им позволява да усвояват нови умения и информация, и да решават абстрактни проблеми. Предлага се голям каталог от тестове, подходящо комбинирани за специфичните бизнес нужди.

Съдействие за намиране на нова работа при съкращения (Outplacement)

Програмата за намиране на нова работа при съкращение е услуга, предназначена за служители, на които се налага да преминат към друг работодател. По време на програмата, кариерен консултант предоставя професионална подкрепа индивидуално или на група от хора, запазвайки тяхната мотивация и висока продуктивност, като по този начин ги насочва към намиране и започване на нова работа.

Използвайки методите на Lee Hecht Harrison, част от Адеко Груп, ние гарантираме, че засегнатите служители ще са конструктивно ангажирани в дейностите по промяната, и че служителите, които запазвате ще останат продуктивни, ангажирани и фокусирани.

Цялостен процес по подбор на персонал

Наемането на изпълнител при подбор на персонал позволява на клиентите ни да се съсредоточат върху същността на бизнеса си, докато им предоставяме пълен набор от решения в процеса по подбор. Решенията, свързани с услугата по подбор на персонал, представляват провеждане на интервюта, тестове за установяване на способностите и личностните качества, консултиране на бъдещите кандидати с цел гарантиране на идеални отношения между клиент и кандидат.

Аутсорсинг услуги

Адеко Груп също предоставя на своите клиенти широк спектър от аутсорсинг услуги и решения посредством бранда Modis, глобална организация, част от семейството на Адеко Груп.

В Модис България предоставяме управление и поддръжка на ИТ-базирани бизнес процеси, поддръжка на приложения и инфраструктурни решения за бизнеса. Целта ни е да позволим на нашите клиенти и партньори да намалят разходите си, да ускорят времето за пускане на продуктите и услугите си на пазара, както и да се възползват от външни експертни познания, активи и / или интелектуална собственост.

Ние предлагаме висококачествени услуги, като същевременно сме гъвкави и адаптивни към промяна, позволявайки на нашите клиенти да развиват бизнеса си.

За повече информация посетете: www.modis-ito.com

Пейрол и администриране на човешките ресурси

Изчисляване на работна заплата

Процесите, свързани с калкулирането на работната заплата търпят чести изменения, поради променящата се нормативна база. Освен това отнемат време и средства. Тъй като калкулирането на работната заплата е една от най-деликатните дейности във всяка компания, най-доброто решение е целият процес да се извършва от специалистите на Адеко.

Ние ще изградим и управляваме системата за изплащане на заплатите и ще изготвим всичко според вашите изисквания.

С Адеко ще получите бързо и точно всичко необходимо, свързано с калкулирането на работна заплата. Заплатите на служителите ще бъдат изплащани навреме, всички необходими данъци и обезщетения ще бъдат правилно изчислявани и изплащани.

Административни услуги в областта на човешките ресурси

Ние предоставяме на клиентите си най-добрите услуги в областта на човешките ресурси, като гарантираме, че всички техни нужди са посрещнати във възможно най-кратък срок. Предлагаме помощ на клиентите си като вписваме и отписваме служителите в системата за задължително социално осигуряване.

Помагаме на клиентите си при наемането на чуждестранни граждани.

Консултираме и обучаваме служителите в областта на Администрацията на човешките ресурси във връзка със законовите разпоредби.

Предоставяне на услуги на място

Услугите на място представляват бизнес модел, който цели да повиши ефективността на Адеко, да подобри качеството на услугите и да осигури необходимите гъвкавост и оптимизиране на разходите. Администратор на Адеко оперира на територията на клиента, за да може да е в пряка връзка със служителите и на разположение на клиента. Това ни позволява да изпълняваме навреме задълженията по администриране и подбор на кандидати.

Outstaffing

Тази услуга дава на компаниите възможността да прехвърлят целия си пейрол процес или част от него на Адеко, като вече наетите от клиента лица или избрани от клиента или друг доставчик такива, преминат към получаване на работната си заплата от Адеко.

Адеко отговаря за заплатите и плащанията, изчисляването на данъците, администрацията на персонала, и съответствието с българския Кодекс на труда, докато клиентът запазва управлението на персонала.

Адеко отговаря за: Назначаването; Пейрол; Административни задачи; Фактуриране

Свържете се с нас за повече информация!